Łomża

Strona główna » Informacje praktyczne » . » Centrum Obsługi Przedsiębiorców » Zasady Prowadzenia Działalnosci » Spółka komandytowa

Spółka komandytowa

Preferowana forma działalności

Prowadzenie działalności gospodarczej w dowolnym rozmiarze.

Firma

Powinna zawierać nazwisko co najmniej jednego z komplementariuszy oraz dodatkowe oznaczenie „spółka komandytowa”. Dopuszczalny skrót „sp. k.”.

Status prawny spółki

Osobowa spółka handlowa. Brak osobowości prawnej, posiada jednak zdolność prawną, sądową, procesową.

Minimalny wymagany kapitał

Brak wymogu minimalnego kapitału.

Założyciele/wspólnicy

 • Minimum dwóch założycieli spośród: osób fizycznych, prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej
 • Możliwe jest zawiązanie spółki komandytowej przez różne podmioty, np. osobę fizyczną z osobą prawną.
 • Występują dwa rodzaje wspólników:

a)    wspólnicy odpowiadający całym swoim majątkiem (przynajmniej jeden), zwani komplementariuszami oraz

b)    wspólnicy odpowiadający do określonej w umowie spółki kwoty (tzw. Sumy komandytowej), zwani komandytariuszami (przynajmniej jeden).

Umowa spółki komandytowej

 • Forma aktu notarialnego pod rygorem nieważności.
 • Powinna określać co najmniej:

a)    firmę i siedzibę spółki,

b)    określenie wkładów wnoszonych przez każdego wspólnika i ich wartość,

c)     przedmiot działalności spółki,

d)    czas trwania spółki, jeżeli jest oznaczony,

e)    oznaczony kwotowo zakres odpowiedzialności każdego komandytariusza (suma komandytowa).

 • Zmiana postanowień umowy spółki, tylko w formie pisemnej.

Czynności niezbędne do założenia spółki

 • Zawarcie umowy spółki komandytowej przez wspólników (osobiście lub za pośrednictwem pełnomocnika).
 • Zgłoszenie spółki do właściwego sądu rejestrowego przez któregokolwiek ze wspólników. Do wniosku załącza się jednocześnie formularze zgłoszeniowe do urzędu skarbowego, urzędu statystycznego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ten ostatni, jeśli spółka będzie zatrudniać pracowników).
 • Do w/w zgłoszenia należy dołączyć poświadczone notarialnie wzory podpisów osób uprawnionych do reprezentowania spółki.
 • Wpisanie przez sąd rejestrowy spółki do KRS – z tym momentem spółka powstaje.

Reprezentacja spółki

 • Reprezentacja spółki przez wspólników:

a)    każdy komplementariusz uprawniony jest do samodzielnej reprezentacji spółki, chyba że umowa spółki stanowi inaczej

b)    każdy komandytariusz może reprezentować spółkę jedynie jako pełnomocnik (w tym prokurent). chyba że umowa spółki stanowi inaczej.

 • Prokura.

Opodatkowanie

 • Spółka nie jest podatnikiem podatku dochodowego z tytułu osiąganego przez spółkę dochodu, ale jest podatnikiem VAT.
 • Podatkiem dochodowym opodatkowani są poszczególni wspólnicy:

a)    osoby fizyczne – podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT),

b)    osoby prawne – podatek dochodowy od osób prawnych (CIT).

Odpowiedzialność spółki

Spółka odpowiada za swoje długi lub zobowiązania całym swoim majątkiem, bez żadnych ograniczeń.

Odpowiedzialność wspólników

 • Odpowiedzialność wspólnika za zobowiązania spółki jest:

a)    nieograniczona – za wszystkie zobowiązania spółki,

b)    osobista – całym majątkiem wspólnika, z zastrzeżeniem, że komandytariusz odpowiada do wysokości sumy komandytowej (patrz bullet poniżej)

c)     solidarna – wierzyciel może żądać zaspokojenia całości roszczenia od jednego, kilku lub wszystkich wspólników,

d)    subsydiarna – wierzyciel może prowadzić egzekucję wobec wspólnika wówczas, gdy egzekucja z majątku spółki okaże się bezskuteczna, ale można wystąpić z powództwem przeciwko wspólnikowi wcześniej.

 • Zakres odpowiedzialności wspólnika:

a)    w przypadku komplementariusza – całym swoim majątkiem,

b)    w przypadku komandytariusza – do wysokości sumy komandytowej, przy czym jest wolny od odpowiedzialności w granicach wkładu wniesionego do spółki

 • W przypadku zamieszczenia nazwiska (lub firmy) komandytariusza w firmie spółki, komandytariusz odpowiada wobec osób trzecich jak komplementariusz.
 • Odpowiedzialność za zobowiązania powstałe przed wpisem spółki do rejestru.
 • Komandytariusz przystępujący do spółki odpowiada za zobowiązania spółki powstałe przed dniem jego przystąpienia, a po dniu rejestracji spółki.
 • W przypadku zawarcia umowy spółki komandytowej z przedsiębiorcą prowadzącym przedsiębiorstwo we własnym imieniu i na własny rachunek, komandytariusz odpowiada także za zobowiązania powstałe przy prowadzeniu tego przedsiębiorstwa, a istniejące w chwili wpisu spółki do rejestru.
2015-09-04 08:12 Opublikował: Malgorzata PuchalaUrząd Miejski w Łomży

Stary Rynek 14; 18-400 Łomża
godziny pracy Urzędu:
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
tel. 86 215 67 00
faks 86 216 45 56

Straż Miejska
ul. gen. W. Sikorskiego 176A
tel. 86 215 67 56 / 57 / 58

Konto UM do uiszczania opłat skarbowych

Getin Noble Bank S.A. nr
66 1560 0013 2294 6771 7000 0007


NewsletterCopyright @ 2011 Urząd Miejski w Łomży!
Projekt i wykonanie SPEED