Łomża

Strona główna » Informacje praktyczne » . » Centrum Obsługi Przedsiębiorców » Zasady Prowadzenia Działalnosci » Spółka partnerska

Spółka partnerska

Preferowana forma działalności

Prowadzenie działalności gospodarczej w spółce przez osoby wykonujące wolny zawód (np. lekarz, architekt), również dla wykonywania więcej niż jednego zawodu.

Firma

Powinna zawierać nazwisko co najmniej jednego z partnerów oraz dodatkowe oznaczenie „i partner” bądź „i partnerzy” albo „spółka partnerska” oraz określenie wolnego zawodu wykonywanego w spółce. Dopuszczalny skrót „sp. p.”.

Status prawny spółki

Osobowa spółka handlowa. Brak osobowości prawnej, posiada jednak zdolność prawną, sądową, procesową.

Minimalny wymagany kapitał

Brak wymogu minimalnego kapitału.

Założyciele/Wspólnicy

 • Minimum dwie osoby fizyczne uprawnione do wykonywania wolnego zawodu określonego w ustawach.
 • Wspólnicy spółki partnerskiej nazywani są partnerami.

Umowa spółki partnerskiej

 • Forma pisemna pod rygorem nieważności, w określonych przypadkach w formie aktu notarialnego.
 • Powinna określać co najmniej:

a)    określenie wolnego zawodu wykonywanego przez partnerów w ramach spółki,

b)    firmę i siedzibę spółki,

c)     określenie wkładów wnoszonych przez każdego partnera i ich wartość,

d)    przedmiot działalności spółki,

e)    czas trwania spółki, jeżeli jest oznaczony,

f)     w przypadku, gdy spółkę reprezentują tylko niektórzy partnerzy, nazwiska i imiona tych partnerów,

g)    nazwiska i imiona tych partnerów, którzy ponoszą nieograniczoną odpowiedzialność za zobowiązania spółki, jeśli umowa spółki tak stanowi.        

 • Zmiana postanowień umowy spółki, tylko w formie pisemnej.

Czynności niezbędne do założenia spółki

 • Zawarcie umowy przez partnerów (osobiście lub za pośrednictwem pełnomocnika).
 • Zgłoszenie spółki do właściwego sądu rejestrowego przez któregokolwiek z partnerów. Do wniosku załącza się jednocześnie formularze zgłoszeniowe do urzędu skarbowego, urzędu statystycznego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ten ostatni, jeśli spółka będzie zatrudniać pracowników), a także dokumenty potwierdzające uprawnienia każdego partnera do wykonywania wolnego zawodu.
 • Do w/w zgłoszenia należy dołączyć poświadczone notarialnie wzory podpisów osób uprawnionych do reprezentowania spółki.
 • Wpisanie przez sąd rejestrowy spółki do KRS – z tym momentem spółka powstaje.

Reprezentacja spółki

 • Każdy partner uprawniony jest do samodzielnej reprezentacji spółki, chyba że umowa spółki stanowi inaczej.
 • Prokura
 • W umowie spółki partnerzy mogą powierzyć reprezentację zarządowi (partnerzy lub inne osoby)

Opodatkowanie

 • Spółka:

a)    nie jest podatnikiem podatku dochodowego z tytułu osiąganego przez spółkę dochodu,

b)    jest podatnikiem VAT.

 • Podatkiem dochodowym od osób fizycznych (PIT) opodatkowani są poszczególni partnerzy.

Odpowiedzialność spółki

Spółka odpowiada za swoje długi lub zobowiązania całym swoim majątkiem, bez żadnych

ograniczeń.

Odpowiedzialność partnerów

 • Odpowiedzialność partnera za zobowiązania spółki jest:

a)    osobista – całym majątkiem partnera, ograniczona do zobowiązań spółki związanych bezpośrednio z wykonywaniem wolnego zawodu przez danego partnera, chyba że przyjął na siebie szerszą odpowiedzialność w umowie spółki,

b)    solidarna – wierzyciel może żądać zaspokojenia całości roszczenia od jednego, kilku lub wszystkich partnerów,

c)     subsydiarna – wierzyciel może prowadzić egzekucję wobec partnera wówczas, gdy egzekucja z majątku spółki okaże się bezskuteczna, jednak może wystąpić z powództwem przeciwko partnerowi wcześniej.

 • Odpowiedzialność za zobowiązania powstałe przed wpisem spółki do rejestru.
 • Osoba przystępująca do spółki odpowiada za zobowiązania spółki powstałe przed dniem jej przystąpienia.

Odpowiedzialność członków zarządu

 • Odpowiedzialność wobec spółki na zasadzie winy za szkodę wyrządzoną działaniem lub zaniechaniem sprzecznym z prawem lub postanowieniami umowy spółki.
 • Jeśli egzekucja prowadzona przez wierzycieli z majątku spółki okaże się nieskuteczna, ponoszą odpowiedzialność solidarną ze spółką za jej zobowiązania.
2015-09-04 08:10 Opublikował: Malgorzata PuchalaUrząd Miejski w Łomży

Stary Rynek 14; 18-400 Łomża
godziny pracy Urzędu:
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
tel. 86 215 67 00
faks 86 216 45 56

Straż Miejska
ul. gen. W. Sikorskiego 176A
tel. 86 215 67 56 / 57 / 58

Konto UM do uiszczania opłat skarbowych

Getin Noble Bank S.A. nr
66 1560 0013 2294 6771 7000 0007


NewsletterCopyright @ 2011 Urząd Miejski w Łomży!
Projekt i wykonanie SPEED