Łomża

Strona główna » Informacje praktyczne » . » Centrum Obsługi Przedsiębiorców » Przewodnik dla Inwestora » Etapy procesu inwestycyjnego » KROK 8 Zakończenie i odbiór inwestycji

KROK 8 Zakończenie i odbiór inwestycji

O zakończeniu realizacji przedsięwzięcia Inwestor jest zobowiązany poinformować Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego Powiatu Grodzkiego w Łomży, ul. Farna 1,

18-400 Łomża, I piętro, pokój 1, 2 i 3 tel. 86 2141242, e:mail - pinbpglomza@wp.pl.

W zależności od kategorii obiektu budowlanego oraz zapisów decyzji o pozwoleniu na budowę Inwestor przed przystąpieniem do użytkowania obiektu powinien uzyskać pozwolenie na jego użytkowanie jeżeli jest ono wymagane lub zawiadomić właściwy organ o zakończeniu budowy 21 dni przed terminem przystąpienia do jego użytkowania.

Druki dokumentów dostępne są w siedzibie PINB PG oraz na stronie internetowej http://www.pinbpg.biplomza.pl/index.php?wiad=5.

Do zawiadomienia należy dołączyć: oryginał dziennika budowy, oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami oraz o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także w razie korzystania drogi, ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu, oświadczenie o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, inwentaryzację geodezyjną powykonawczą, protokoły badań i sprawdzeń, potwierdzenie odbioru wykonanych przyłączy, kopie świadectwa charakterystyki energetycznej budynku.

Do wniosku o pozwolenie na użytkowanie Inwestor jest obowiązany dołączyć ponadto oświadczenie o braku sprzeciwu lub uwag ze strony Państwowej Inspekcji Sanitarnej i Państwowej Straży Pożarnej.

2015-02-24 09:55 Opublikował: Malgorzata PuchalaUrząd Miejski w Łomży

Stary Rynek 14; 18-400 Łomża
godziny pracy Urzędu:
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
tel. 86 215 67 00
faks 86 216 45 56

Straż Miejska
ul. gen. W. Sikorskiego 176A
tel. 86 215 67 56 / 57 / 58

Konto UM do uiszczania opłat skarbowych

Getin Noble Bank S.A. nr
66 1560 0013 2294 6771 7000 0007


NewsletterCopyright @ 2011 Urząd Miejski w Łomży!
Projekt i wykonanie SPEED